Nguyễn Văn Nhớ

Nguyễn Văn Nhớ

1. Thông tin cá nhân
- Tên: Nguyễn Văn Nhớ
- Học vấn: Tốt nghiệp Business administration at Ton Duc Thang University
- Đang theo học chương trình MBA of UBIS
- Achieved certificate of Train The Trainer of Apollo trainign center
- Achieved certificate of Selling skill course of Apollo.
 
2. Kinh nghiệm công tác
- Từ tháng 7/2007 - T12/2008: Personal Banking Officer at Prudential Financce
- Từ tháng 01/2009 - T7/2010: Sale Supervisor at Prudential Financce
- Từ tháng 8/2010 - T10/2010: ADO - Agency Development Manager
- Từ tháng 11/2010 - Tháng 05/2013: Relationship Manager at VIB bank
- Từ tháng 05/2013 - tháng 08/2013: Senior Relationship Manager at VIB Bank
- Từ tháng 09/2013 - 10/2014: Relationship Manager at OCB Bank
- Từ tháng 10/2014 - nay: Manager at OCB Bank

 

Đặt câu hỏi với chuyên gia

Câu trả lời liên quan

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn