Kết quả

Gearing:

Sự ăn khớp, tỷ số giữa vốn nợ và vốn cổ phần

Chỉ tiêu thể hiện tỷ lệ tương đối của vốn nợ và vốn cổ phần.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn