Kết quả

Percent complete:

A method of reporting where the amount of work completed on an activity is expressed as a percent of the total work required for the activity.

Phương pháp báo cáo số lượng công việc hoàn thành được thể hiện như một phần trăm của tổng công việc được yêu cầu.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn