Kết quả

Hypercompetition:

A situation in which there is a lot of very strong competition between companies, markets are changing very quickly, and it is easy to enter a new market, so that it is not possible for one company to keep a competitive advantage for a long time A theory about industries and marketplaces that suggests that the speed and aggressiveness of moves and countermoves in any given market create an environment in which advantages are quickly gained and lost. A hypercompetitive environment is one in which conditions change rapidly.

Hiện tượng siệu cạnh tranh/Một tình hống mà trên thị trường có sự cạnh tranh gay gắt của nhiều công ty, các thị trường thay đổi rất nhanh chóng, dễ dàng gia nhập thị trường mới, vì thế không có bất kỳ một công ty nào có khả năng giữ lợi thế cạnh tranh trong một thời gian dài. Một lý thuyết về thị trường và các ngành cho thấy rằng tốc độ và tình trạng đối đầu của các hoạt động và các biện pháp đối phó trong bất kỳ thị trường nào được đưa ra tạo nên một môi trường mà trong đó các lợi thế được các cong ty nhanh chóng chiếm lĩnh và mất đi. Một môi trường siêu cạnh tranh là một môi trường trong đó các điều kiện thay đổi một cách nhanh chóng."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn