Kết quả

Management rights:

Rights reserved so that the employer can manage, direct, and control its business.

Quyền quản trị / Quyền được duy trì để một Người sử dụng lao động có thể quản lý, điều khiển và kiểm soát công việc kinh doanh của họ."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn