Kết quả

Management by objectives (MBO):

Performance appraisal method that specifies the performance goals that an individual and manager identify together.

Quản trị theo mục tiêu / Phương pháp đánh giá hiệu quả công việc tập trung vào các mục tiêu mà một cá nhân và người quản lý cùng nhau xác định.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn