Kết quả

Gainsharing:

System of sharing with employees greater-than expected gains in profits and/or productivity.

Chia sẻ lợi nhuận vượt trội / Chế độ chia sẻ cho nhân viên phần lợi nhuận và/hoặc năng suất lớn hơn nhiều so với mong đợi.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn