Kết quả

401(k) plan:

Agreement in which a percentage of an employee’s pay is withheld and invested in a tax-deferred account.

Thỏa thuận mà trong đó một phần lương của nhân viên được giữ lại và đầu tư vào tài khoản được hoãn thuế.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn