Kết quả

Market line:

Graph line that shows the relationship between job value as determined by job evaluation points and job value as determined by pay survey rates.

Đường thị trường /Đồ thị đường cho thấy mối quan hệ giữa giá trị công việc được xác định bởi những điểm đánh giá công việc và giá trị công việc được xác định bởi những đánh giá khảo sát về tiền lương.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn