Kết quả

Mandatory issues:

Collective bargaining issues identified specifically by labor laws or court decisions as subject to bargaining.

Các vấn đề bắt buộc / Những vấn đề thương lượng chung, được xác định một cách đặc biệt bằng luật lao động hay phán quyết của tòa án như là chủ đề để thương lượng."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn