Kết quả

Management mentoring:

Relationship in which experienced managers aid individuals in the earlier stages of their careers.

Tư vấn quản lý /Mối quan hệ mà ở đó những nhà quản lý có kinh nghiệm hỗ trợ các cá nhân trong những giai đoạn khởi đầu nghề nghiệp của họ.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn