Kết quả

Performing stage:

A phase in problem-solving groups characterized by members' active endorsement of group decisions. Also termed reinforcement phase.

Một giai đoạn giải quyết vấn đề của nhóm, đặc trưng bởi sự ủng hộ tích cực của các thành viên "

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn