Kết quả

Matures:

The generation born between 1900 and 1945 (also called the greatest generation), whose lives were shaped by the depression and world wars i and ii. They value workplace loyalty, authority, punctuality, and productivity.

Thế hệ sinh từ năm 1900 và năm 1945 (cũng được gọi là thế hệ vĩ đại nhất), mà cuộc sống của họ đã được định hình bởi các trầm cảm và cuộc chiến tranh thế giới I và II. Họ đánh giá lòng trung thành nơi làm việc, thẩm quyền, luôn đúng giờ, và làm việc có năng suất."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn