Kết quả

Masculine style of speech:

Culturally influenced style of speaking that focuses less on feelings and relationships and more on information, facts, knowledge, and competence. See also feminine style of speech, report talk.

Văn hóa cũng ảnh hưởng đến phong cách nói và nó tập trung ít hơn vào cảm xúc, các mối quan hệ và nhiều hơn với các yếu tố thông tin, sự kiện, kiến ​​thức và năng lực cạnh tranh."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn