Kết quả

24-Hour Rule:

A U.S. requirement, part of the Cargo and Container Security Initiative, mandating that sea carriers and NVOCCs (Non-Vessel Operating Common Carriers) provide U.S. Customs with detailed descriptions (manifests) of the contents of containers bound for the United States 24 hours before a container is loaded on board a vessel.

Quy luật 24h/ Một yêu cầu của Mỹ, là một phần của hoạt động bảo đảm an ninh hàng hóa và container, buộc các hãng vận tải Hàng Hải và các NVOCC (các hãng không thuộc hải đội vận tải thông thường) phải cung cấp cho Hải Quan Mỹ kê khai chi tiết hàng hóa 24 giờ trước khi container đầu tiên được chất lên tàu."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn