Kết quả

Marxist-socialist tenets:

The set of views in which law is subordinate to prevailing economic conditions. Marxist socialist tenets influenced the legal systems of Russia and other republics of the former Soviet Union, as well as China, forcing these nations to revamp their commercial legal code as they become involved in trade with non-Marxist countries.

Học thuyết marxist

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn