Kết quả

GATT:

General Agreement on Tariffs and Trade; a trade agreement signed by the United States and 22 other countries shortly after World War II. The original agreement provided a process to reduce tariffs and created an agency to patrol world trade; the treaty and subsequent meetings have produced agreements significantly reducing tariffs.

Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn