Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Những điều cần lưu ý khi trích khấu hao TSCĐ

13:45 19/09/2013 in Kế toán

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ

Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng
Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà tỉ lệ khấu hao và số khấu hao hàng năm không thay đổi theo suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.
 Công thức:
Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm sử dụng
Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng
Có thể xác định mức khấu hao năm của TSCĐ theo công thức:
Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm
Trong đó
Tỉ lệ khấu hao năm = 1/ Số năm sử dụng

Phương pháp 2: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng năm giảm dần theo thứ tự những năm sử dụng.
Công thức:
Mức khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh
Trong đó :
Tỉ lệ khấu hao nhanh = ( 1/ Số năm sử dụng ) x Hệ số điều chỉnh

Phương pháp 3 : phương pháp khấu hao theo lượng sản phẩm, dịch vụ.
Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng  tháng , hàng năm thay đổi phụ thuộc vào lượng sản phẩm, dịch vụ thực tế mà TSCĐ đã tạo ra.
Công thức :
Mức khấu hao hàng tháng = Lượng sản phẩm được tao ra trong tháng x mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm, dịch vụ
Trong đó :
Mức trích khấu hao bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm, dịch vụ = Nguyên giá TSCĐ/ Sản lượng theo công suất thiết kế.
Mức khấu hao hàng năm = Tổng mức trích khấu hao của 12 tháng
Hoặc :
Mức khấu hao hàng năm = Lương sản phẩm, dịch vụ thực tế tạo ra trong năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm , dịch vụ.   

Quantri.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới