Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?

16:12 18/12/2013 in Chứng khoán

"Chúng tôi là những cổ đông góp vốn của một CTCP hoạt động trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông. Vừa qua, chúng tôi nhận được thông báo của công ty yêu cầu bán lại cho công ty một phần cổ phần đang sở hữu. Xin hỏi, yêu cầu này có đúng luật không?". Nguyễn Huyền Trang (Nha Trang, Khánh Hoà).

Trả lời:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, CTCP có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quyết định của ĐHCĐ hoặc HĐQT công ty. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định mua lại cổ phần của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty, công ty phải gửi thông báo đến tất cả cổ đông trong công ty. Như vậy, việc công ty bạn quyết định mua lại cổ phần của các cổ đông hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

 

 

Tuy nhiên, các cổ đông có quyền quyết định việc bán hay không bán cổ phần cho công ty. Nếu đồng ý bán cổ phần, bạn gửi bản chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm cho công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của công ty. Chào bán cổ phần phải có đầy đủ các nội dung sau: họ, tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của cổ đông; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức chào bán, phương thức thanh toán. Trường hợp không đồng ý bán cổ phần cho công ty, bạn gửi thông báo từ chối bán cổ phần đến công ty.

Tất cả cổ phần công ty mua lại được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán của công ty. Tuy nhiên, công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần mua lại của các cổ đông nếu sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Ngay sau khi cổ phần mua lại đã được công ty thanh toán đủ thì cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu số cổ phần đó sẽ được tiêu hủy và các cổ đông có quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần hiện họ đang sở hữu tại công ty.

 

Theo Tinnhanhck

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới