Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 557: Trích khấu hao tài sản cố định như thế nào?

12:50 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 557:

Nay tôi có một số vấn đề cần nhờ sự tư vấn:

1/ Doanh nghiệp có những tài sản cố định ,có hóa đơn chứng từ về các tài sản này hợp lệ và đầy đủ ,trong năm 2010 đơn vị có tiến hành trích khấu hao các tài sản cố định này để đưa vào chi phí .Vừa qua đơn vị được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán tại đơn vị có phát sinh trường hợp về chi phí trích khấu hao tại đơn vị ,cụ thể là do tình hình thực tế tại đơn vị ,nên kế toán đơn vị có trích khấu hao các tài sản cố định này theo mức khấu hao có thời gian sử dụng thấp hơn với mức trích khấu hao do cơ quan thuế đưa ra ,vì vậy có dẫn đến phát sinh chênh lệch về khoản chi phí được tính trong năm 2010.

-Nếu trong trường hợp kế toán đơn vị không xác định được thời gian khấu hao đúng như cơ quan thuế áp dụng, thì sau khi cơ quan thuế làm việc điều chỉnh giảm khoản chi phí khấu hao này theo đúng luật thuế TNDN , kế toán đơn vị có được ghi nhận khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ này vào "Tài sản thuế thu nhập hoãn lại"hay không ? (khoản mục chênh lệch này theo thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính ,hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán,là khoản mục chênh lệch tạm thời) hay DN bị truy thu thuế TNDN do xuất toán khoản chi phí chênh lệch tạm thời này hay không ?

2/ DN hoạt động sản xuất gạch Tuynel (vật liệu xây dựng ) có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/04/2008 ,tại địa bàn Huyện Hàm Tân ,tỉnh Bình Thuận ,như vậy DN có được áp dụng ưu đãi đầu tư theo thông tư 130 /2008/TT-BTC hay không ? -Nếu trong trường hợp DN được hưởng ưu đãi đầu tư ,vì kết quả kinh doanh lỗ nên DN không áp dụng ưu đãi đầu tư được hưởng ,nhưng sau khi cơ quan thuế kiểm tra xác định là có lãi thì DN có được áp dụng hưởng ưu đãi đầu tư hay không ?

 

 

Trả lời:

1) – Theo hướng dẫn tại thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 về Hướng dẫn thực hiện 06 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo khung thời gian thấp hơn khung thời gian được cơ quan thuế chấp thuận (tương tự như trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao nhanh cho TSCĐ) sẽ phát sinh khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ này được sử dụng làm căn cứ xác định tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Có nghĩa là doanh nghiệp vẫn tạm thời tính và nộp thuế TNDN theo khoản chi phí khấu hao được trừ áp dụng khung thời gian được cơ quan thuế chấp thuận, khoản chênh lệch giữa khoản chi phí thuế TNDN tính theo doanh nghiệp và chi phí thuế TNDN tính theo cơ quan thuế chấp thuận được ghi nhận vào tài sản thuế thu nhâp doanh nghiệp hoãn lại. Do vậy, doanh nghiệp không thể bị truy thu thuế TNDN do đã tính và ghi nhận thuế TNDN phải nộp theo đúng quy định.

Bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn thông tư nêu trên để có thể hiểu rõ về trường hợp này.

2) – Điểm 4, Phần I – Tổ chức thực hiện tại Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định như sau:

“4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp mà đến hết kỳ tính thuế năm 2008 nếu:

4.1. Chưa có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.”

Như vậy, đối với trường hợp bạn nêu, doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/04/2008 nếu là doanh nghiệp thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì được áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 4, Phần I của thông tư nêu trên.

Điểm 2.8, Mục I, Phần H – Ưu đãi thuế TNDN tại thông tư nêu trên quy định:

“2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế  thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt  vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

- Doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt  vi phạm  pháp luật về thuế theo quy định.”

Như vậy đối với trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi đầu tư có kết quả kinh doanh kỳ báo cáo là lỗ, sau khi cơ quan thuế vào kiểm tra xác định là có lãi thì thì doanh nghiệp được áp dụng hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Các trường hợp cụ thể khác về ưu đãi thuế TNDN cũng đã được nêu chi tiết tại thông tư trên.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới