Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 554: Kế toán chuyển hàng hóa bất động sản thành tài sản cố định

12:37 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 554:

Tôi đang kiểm toán tại một khách hàng (DN) có mua nhà từ năm 2004, tại thời điểm đó là hàng hóa bất động sản. Năm 2008, doanh nghiệp đã hạch toán tài sản cố định bao gồm cả giá trị nhà và giá trị QSDĐ vô thời hạn vào TSCĐ hữu hình. Theo chuẩn mực TSCĐ thì phải phân loại và không khấu hao giá trị quyền sử dụng đất. Vậy bây giờ tôi muốn tách giá trị để phân bổ khấu hao thì dựa trên cơ sở nào? theo giá thị trường hay giá nhà nước công bố tại thời điểm đó. Vì hợp đồng mua nhà chỉ ghi là giá trị hợp đồng 14 tỷ và xử lý phần khấu hao giá trị QSDĐ các năm trước ra sao? 

 


Trả lời:

Tại điểm B mục 2, Điều 1, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định:

“- Trường hợp doanh nghiệp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình, còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng.

+ Nếu tài sản mua của các tổ chức, cá nhân có hóa đơn GTGT tách riêng được giá trị quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất ghi trên hóa đơn là tài sản cố định vô hình không được trích khấu hao vào chi phí được trừ.

+ Nếu tài sản mua của hộ gia đình, cá nhân không có hóa đơn GTGT thì giá trị quyền sử dụng đất là tài sản cố định vô hình không được trích khấu hao vào chi phí được trừ. Giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá thị trường nhưng không được thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm mua tài sản.”

Quy định nêu trên của Bộ Tài chính là cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện (xét cả trên góc độ thuế và kế toán). Trong thực tiễn, việc xác định giá trị của quyền sử dụng đất lâu dài phải dựa trên các thông tin được sưu tầm đầy đủ, tin cậy và bên cạnh đó phải có sự xét đoán nghề nghiệp cần thiết nhằm đạt đến sự hợp lý có thể chấp nhận.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới