Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 575: Kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ

12:27 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 575:

Căn cứ điểm 1.c Điều 21, Luật kiểm toán độc lập năm 2011: "Người đại diện theo pháp Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC (Chế độ kế toán 15) quy định kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ và trình bày chỉ tiêu “Thặng dư vốn cổ phần” (Mã số 412) trên Bảng cân đối kế toán như sau:
...
-    Kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ:

“4. Khi nhận được tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (Giá tái phát hành)
Nợ TK411 - Nguồn vốn kinh doanh (4112) (Số chênh lệch giữa giá tái phát hành nhỏ hơn giá ghi sổ cổ phiếu quỹ)
Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (Theo giá ghi sổ)
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (4112) (Số chênh lệch giữa giá tái phát hành lớn hơn giá ghi sổ cổ phiếu quỹ)”
-    Trình bày chỉ tiêu “Thặng dư vốn cổ phần” (Mã số 412) trên Bảng cân đối kế toán:

“2. Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412)
Chỉ tiêu này phản ánh thặng dư vốn cổ phần ở thời điểm báo cáo của công ty cổ phần. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Thặng dư vốn cổ phần” là số dư Có  của Tài khoản 4112 “Thặng dư vốn cổ phần” trên sổ kế toán chi tiết 4112. Nếu tài khoản này có số dư Nợ thì được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).”
Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/03/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần (Hiệu lực văn bản: Chưa xác định) như sau:

"Trường hợp giá bán cổ phiếu quỹ nhỏ hơn giá mua vào, giá bán cổ phiếu  mới phát hành thêm thấp hơn mệnh giá thì phần chênh lệch giảm này không được hạch toán vào chi phí, không được dùng lợi nhuận trước thuế để bù đắp mà phải dùng vốn thặng dư để bù đắp, trường hợp nguồn vốn thặng dư không đủ thì phải dùng nguồn lợi nhuận sau thuế và các quỹ của công ty để bù đắp."

Vậy xin hỏi:
1. Khi phát hành thêm cổ phiếu với giá bán cổ phiếu  mới phát hành thêm thấp hơn mệnh giá thì phần chênh lệch giảm này có được ghi Nợ TK 4112 không? (phần này chưa thấy trong quy định tại Chế độ kế toán 15).
2. Việc ghi Nợ TK 4112 và ghi âm “Thặng dư vốn cổ phần” như quy định tại Chế độ kế toán 15 và hướng dẫn tại Thông tư 19/2003/TT-BTC có phù hợp với nhau không?
3. Trường hợp nguồn vốn thặng dư không đủ và các quỹ của công ty cũng không đủ bù đắp thì xử lý như thế nào?  

 Trả lời:

1) Những nội dung mà bạn trích dẫn trong câu hỏi quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) chỉ quy định về kế toán khoản tiền tái phát hành cổ phiếu quỹ. Chế độ kế toán doanh nghiệp chưa có hướng dẫn kế toán phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành thấp hơn mệnh giá. Trong thực tế nếu có phát hành thêm cổ phiếu mới với giá thấp hơn mệnh giá thì phần chênh lệch giảm này được ghi sổ và trình bày báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/03/2003. Tức là sẽ ghi:

- Khi thu tiền phát hành thêm cổ phiếu mới:

            Nợ TK 111, 1112

            Nợ TK 412 - Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch thấp hơn mệnh giá)

                        Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

- Nếu nguồn thặng dư vốn cổ phần không còn số dư phải dùng lợi nhuận sau thuế hoặc các quỹ để bù đắp, ghi:

            Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

            Nợ TK 414, 415, 418

                        Có TK 412 - Thặng dư vốn cổ phần

2) Hai nội dung bạn nêu trong ý hỏi (2) này là không tương đồng do vậy không thể nói là phù hợp hay không phù hợp .

3) Trường hợp nguồn thặng dư vốn cổ phần không đủ và các quỹ của công ty cũng không đủ thì chờ đến năm sau liền kề phải dùng lợi nhuận sau thuế để bù đắp trước khi trích lập các quỹ.

Theo Vacpa.org.vn 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới