Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 579: Chênh lệch giá trị cổ phần được hạch toán như thế nào?

12:25 18/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 579:

Trong Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường có 2 trường hợp quy định về vốn điều lệ:

- Thứ nhất vốn điều lệ bằng VND tương là USD

- Thứ hai vốn điều lệ bằng USD tương là VND

Tôi hiểu rằng đồng tiền được ghi nhận trước là vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp có đúng không (kể cả trong phương án đầu tư hoặc điều lệ hoạt động của Công ty có quy định vốn góp của các thành viên là đồng tiền khác)?

Xử lý khoản chênh lệch tỷ giá vốn góp của Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Công ty Cổ phần 100% vốn nước ngoài góp vốn bằng Ngoại tệ, tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư tỷ giá 20.000 (quy định góp vốn bằng ngoại tệ); tại thời điểm thực góp tỷ giá đã thay đổi. Do Doanh nghiệp sử dụng Đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ ghi sổ, theo đó vốn điều lệ thực góp theo giấy phép đầu tư được quy đổi ra Đồng VN không là bội số của 10.000 (quy định về mệnh giá cổ phiếu).

Hỏi phần chênh lệch giá trị cổ phần đăng ký phát hành (theo Giấy phép đầu tư) được hạch toán hoặc xử lý như thế nào? Ví dụ: Công ty CP ABC theo giấy chứng nhận đầu tư vốn góp của các chủ sở hữu là 100.000 USD tương đương 2.000.000.000 đồng được chia thành 200.000 cổ phần. Vốn thực góp được quy đổi theo tỷ giá thực tế tại ngày góp vốn là 2.120.500.000 đồng. Vậy phần chênh lệch 120.500.000 đồng được xử lý hoặc hạch toán như thế nào?

 


Trả lời :

- Ban tư vấn VACPA đồng tình với quan điểm của Bạn là đồng tiền ghi trước trong Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp là vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp. Trường hợp vốn góp bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm góp vốn để ghi sổ kế toán.

- Về xử lý khoản chênh lệch tỷ giá do quy đổi vốn góp bằng ngoại tệ của công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài: Do thực tế biến động tỷ giá trong nền kinh tế đã diễn ra như vậy, không có cách xử lý nào khác có thể ngoài việc chấp nhận theo số vốn thực góp đã quy đổi (2.120.500.000 đồng) và số phiếu thực tế phát hành tương đương với số vốn thực góp. Số vốn và số cổ phiểu tăng lên do quy đổi vốn góp được thuyết minh rõ trong bản thuyết minh báo cáo tài chính.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới