Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 541: Góp vốn đầu tư và trích lập dự phòng?

05:53 18/12/2013 in Kế toán
Câu hỏi 541:
Công ty C góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần D, công ty D có nhiều công ty con. Trường hợp trong năm N trên báo cáo tài chính riêng thì công ty D có lãi, nhưng trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty D thì lại bị lỗ. Xin hỏi trong trường hợp nên trên công ty C có phải lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn không?

 

 

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại điểm 2, Điều 5, phần II Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, việc trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp được căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư. Theo quy định này trường hợp nêu trong câu hỏi phải căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty cổ phần D để xem xét, tức công ty C sẽ không phải lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính khi lập Báo cáo tài chính năm N.

 

Theo Vacpa.org.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới