Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi 540: Hạch toán xe ô tô?

22:00 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 540 : 

Công ty Cổ phần B là đơn vị đang triển khai đầu tư dự án X (đơn vị chủ đầu tư tổ chức có kế toán riêng), trong năm 2009 có mua một xe ô tô phục vụ riêng cho quản lý dự án, kế toán ghi nhận giá trị chiếc xe vào TSCĐ, và chi phí khấu hao được ghi nhận vào chi phí quản lý của dự án X. Như vậy, việc hạch toán như trên có hợp lý không khi có ý kiến khác cho rằng cần phải hạch toán toán bộ giá trị chiếc xe ô tô vào mục chi phí quản lý của Dự án X?

 

 

Trả lời:

Theo quy định tại phần hướng dẫn Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình và Tài khoản 214 Hao mòn TSCĐ trong Chế độ kế toán đơn vị áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư ban hành theo Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 28/12/2000 thì việc mua ô tô phục vụ riêng cho Ban quản lý dự án X (đơn vị chủ đầu tư) của Công ty cổ phần B như nêu trong câu hỏi được hạch toán như sau:

- Trường hợp mua sắm ô tô sử dụng cho Ban quản lý dự án phục vụ trong quá trình đầu tư xây dựng nhằm tạo ra TSCĐ sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:

       Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Giá mua chưa có thuế GTGT)

       Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

            Có các TK 111, 112, 331, 341

- Trường hợp mua ô tô sử dụng cho Ban quản lý dự án phục vụ trong quá trình đầu tư xây dựng nhằm tạo ra TSCĐ sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

       Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Giá mua chưa có thuế GTGT)

            Có các TK 111, 112, 331, 341

-  Trong cả hai trường hợp tăng TSCĐ hữu hình sử dụng cho hoạt động của Ban quản lý dự án thì đồng thời ghi tăng nguồn vốn đã hình thành TSCĐ và tính tính vào chi phí Ban quản lý dự án:

       Nợ TK 642 – Chi phí Ban quản lý dự án

            Có TK 466 – Nguồn vốn đã hình thành TSCĐ

Bạn có thể tham chiếu quy định trong Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư để hạch toán trong trường hợp nhập khẩu ô tô sử dụng cho Ban quản lý dự án và các quy định khác có liên quan.

PTĐ

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới