Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi : Phân bổ chi phí?

07:12 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi :

Công ty Cổ phần A mới thành lập và đang triển khai dự án đầu tư khu đô thị X và khu đô thị Y. Trong giai đoạn này chi phí phát sinh của Công ty chủ yếu là chi phí hoạt động quản lý chung của doanh nghiệp và doanh thu tài chính. Khi lập báo cáo tài chính năm 2009, Công ty kết chuyển một phần chi phí này để xác định kết quả kinh doanh đảm bảo kết quả kinh doanh trong năm có lãi, phần chi phí còn lại Công ty kết chuyển phân bổ vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án X và Y như là chi phí quản lý của dự án. Như vậy:
1. Việc xác định kết quả kinh doanh trong năm và kết chuyển phân bổ chi phí vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty có hợp lý không?
2. Tiêu thức phân bổ chi phí hoạt động quản lý chung nên được thiết lập như thế nào cho phù hợp?
 
 
 

Trả lời:

Câu hỏi của Quý Công ty liên quan đến việc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu của một doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng. Căn cứ để xử lý vấn đề nêu trong câu hỏi là phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng và nguyên tắc phù hợp của kế toán. Theo Ban Tư vấn VACPA, các chi phí quản lý chung của công ty cổ phần A cần ghi nhận toàn bộ vào chi phí phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh (kể cả khi công ty bị lỗ trong giai đoạn đầu). Chỉ những chi phí liên quan trực tiếp đến việc triển khai đầu tư hai dự án khu đô thị thì hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang của hai dự án. Việc ghi nhận chi phí như nguyên tắc vừa nêu phải dựa trên cơ sở nhận biết theo từng loại chi phí cụ thể. Hiện nay chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành không có quy định tiêu thức phân bổ cụ thể trong trường hợp đã nêu. Do vậy nếu có thực hiện phân bổ thì công ty cổ phần A phải xét đoán và áp dụng tiêu thức phân bổ hợp lý. Nhưng theo chúng tôi cần đề cao hơn việc tuân thủ nguyên tắc thận trọng, tức là các chi phí quản lý chung không liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện hai dự án khu đô thị nên được ghi nhận toàn bộ vào chi phí trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

PTĐ

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới