Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi : Thông tư 228/2009/TT-BTC

07:09 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi 545:

1) Đối với trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo Thông tư số 228 có quy định là đối với khoản đầu tư dài hạn thì so sánh với giá trị sổ sách. Trong đó lấy theo báo cáo tài chính của năm trước, tại sao lại không lấy theo báo cáo tài chính của năm hiện tại.
2) Mặt khác trong công thức tính của Thông tu số 228 thì không thể trích lập được trong trường hợp đầu tư không phải bằng mệnh giá mà với giá cao hơn mệnh giá và doanh nghiệp nhận đầu tư có lãi nhưng giá trị sổ sách vẫn thấp hơn giá gốc của khoản đầu tư thì xử lý thế nào?
 

Trả lời:

Theo quy định hiện hành về phương pháp lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn, mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức sau:

 Mức dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính  

=

Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế

-

Vốn chủ sở hữu thực có

x

Số vốn đầu tư của doanh nghiệp

Tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế

Trong đó:

- Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế được xác định trên Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng (mã số 411 và 412 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

 

 

- Vốn chủ sở hữu thực có được xác định tại Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Căn cứ để lập dự phòng khi vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế lớn hơn vốn chủ sở hữu thực có tại thời điểm báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế.

            Trong công thức nêu trên, sở dĩ vốn góp thực thế của các bên tại tổ chức kinh tế và vốn chủ sở hữu thực có được xác định theo số liệu trên Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng, theo Ban tư vấn VACPA là vì, tại thời điểm đó báo cáo tài chính của năm tài chính hiện tại của tổ chức kinh tế có thể chưa được lập xong thì không thể có số liệu để đưa vào công thức tính nêu trên. Tuy nhiên, nếu báo cáo tài chính năm hiện tại của tổ chức kinh tế nhận đầu tư đã được lập xong thì các số liệu trong công thức tính nêu trên có thể căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm hiện tại của tổ chức kinh tế để tính toán, theo đó, số dự phòng được lập sẽ sát với thực tế hơn.

PTĐ

 Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới