Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Câu hỏi : Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

01:27 17/12/2013 in Kế toán

Câu hỏi  : Công ty A góp vốn cùng các đối tác thành lập công ty Cổ phần B, công ty A chiếm 40% vốn điều lệ của B, góp vốn theo giá gốc 10.000 đ/cổ phiếu. Tại thời điểm 31/12/2009 lỗ trong năm của Công ty B là 20 tỷ, giá đóng cửa là 10.500 đ/cổ phiếu trên HNX tại 31/12/2009. Như vậy có cần trích lập dự phòng không?

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại điểm 2 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hang hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp” thì trường hợp bạn nêu câu hỏi sẽ được lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn khi công ty cổ phần B bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư). Số lỗ này cần được hiểu là số lỗ lũy kế làm cho vốn chủ sở hữu thực có nhỏ hơn vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế (không phải số lỗ phát sinh trong từng năm). Bởi vì phương pháp lập dự phòng được tính theo công thức dưới đây:

Mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức sau:

 Mức dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính  

=

Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế

-

Vốn chủ sở hữu thực có

x

Số vốn đầu tư của doanh nghiệp

Tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế

 

 

Trong đó:

- Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế được xác định trên Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng (mã số 411 và 412 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Vốn chủ sở hữu thực có được xác định tại Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Căn cứ để lập dự phòng khi vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế lớn hơn vốn chủ sở hữu thực có tại thời điểm báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế.

Theo Vacpa.org.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới