Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Những thay đổi sau Thông tư 244/2009/TT-BTC

22:57 16/12/2013 in Kế toán

Ngày 31/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. Đây là một sự thay đổi rất quan trọng đối với cả Hệ thống Tài khoản kế toán và Hệ thống Báo cáo tài chính Việt Nam.

 

Theo đó, Hệ thống Tài khoản kế toán thay đổi như sau:

- Bổ sung tài khoản 5118- “Doanh thu khác”.

- Bổ sung tài khoản 3389- “Bảo hiểm thất nghiệp”.

- Đổi số hiệu tài khoản 431- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” thành tài khoản 353- “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”;

- Đổi số hiệu tài khoản 4311- “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531- “Quỹ khen thưởng”;

- Đổi số hiệu tài khoản 4312- “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532- “Quỹ phúc lợi”;

- Đổi số hiệu tài khoản 4313- “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ” thành tài khoản 3533- “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”.

 

 

- Bổ sung tài khoản 3534-  “Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty”

- Bổ sung tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”

Đồng thời, Hệ thống Báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng có sự thay đổi:

1.  Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán

- Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” – Mã số 431 thành Mã số 323

- Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện” – Mã số 338

- Sửa đổi chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” – Mã số 313

- Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” – Mã số 339

- Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” – Mã số 422

2.   Sửa đổi, bổ sung Thuyết minh báo cáo tài chính

- Khi doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải quy đổi báo cáo tài chính ra đồng Việt Nam theo hướng dẫn tại Chương II  - Thông tư này.

- Sửa đổi, bổ sung điểm 2 “Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn” - mục V

- Sửa đổi, bổ sung điểm 13 “Đầu tư dài hạn khác” - mục V

Theo Ketoan

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới