Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các mô hình tổng quát của hoạch định:

Mô hình hoạch định hay là các loại kế hoạch được phân loại dựa vào các tiêu thức sau:

1. Căn cứ vào bản chất của hoạch định bao gồm bốn lĩnh vực bộ phận:

- Hoạch định nguyên tắc kinh doanh: Kế hoạch hoá nguyên tắc kinh doanh mô tả các nguyên tắc kinh doanh chung.

- Hoạch định chiến lược gắn với kế hoạch hoá chiến lược dài hạn về sự kết hợp sản phẩm - thị trường trong vùng kinh doanh chiến lược.

- Hoạch định chiến thuật: Nhiệm vụ của kế hoạch hoá chiến thuật là dựa trên cơ sở các kết quả của kế hoạch hoá chiến lược để phát triển các kế hoạch đó thành các chương trình sản xuất - kinh doanh ngắn và trung hạn

- Hoạch định khả năng thanh toán và kết quả: Mọi bộ phận của hệ thống kế hoạch hoá đềuphải gắn với kế hoạch hoá khả năng thanh toán và kết quả.

2. Căn cứ vào độ dài thời kỳ kế hoạch, hệ thống hoạch định bao gồm:

- Kế hoạch dài hạn (Kế hoạch chiến lược thường gọi là chiến lược) thường có độ dài thời gian từ 5 - 10 năm..

- Kế hoạch trung hạn (thường là 2-3 năm) nhằm phác thảo các chương trình trung hạn để hiện  thực hoá các lĩnh vực mục tiêu, chính sách, giải pháp được hoạch định trong chiến lược lựa chọn.

- Kế hoạch hàng năm: Kế hoạch hàng năm là sự cụ thể hoá nhiệm vụ sản xuất kinh doanh căn cứ vào định hướng mục tiêu chiến lược và kế hoạch trung hạn.

3. Căn cứ vào mối quan hệ gắn bó giữa các loại hoạch định trong phạm vi doanh nghiệp

- Các kế hoạch mục tiêu: nhằm hoạch định các mục tiêu, chính sách và giải pháp về sản phẩm, thị trường, quy mô và cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các kế hoạch điều kiện hay hỗ trợ (về lao động, tiền lương, vật tư, vốn....) nhằm xác định các mục tiêu, giải pháp, phương án huy động, khai thác các khả năng và nguồn lực thực hiện có hiệu quả các phương án kế hoạch mục tiêu.

4. Theo phạm vi hoạt động, kế hoạch của doanh nghiệp bao gồm có:

- Kế hoạch tổng thể của doanh nghiệp: Kế hoạch tổng thể luôn đề cập đến toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thiết lập những mục tiêu chung của doanh nghiệp và vị trí của nó đối với môi trường.

- Kế hoạch bộ phận: Kế hoạch bộ phận chỉ đề cập đến từng phần quá trình sản xuất kinh doanh.. 

Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn