Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết:

Trong kiểm định giả thuyết, do chỉ dựa trên kết quả điều tra mẫu để đưa ra kết luận bác bỏ hay chấp nhận một giả thuyết nào về các đặc trưng của tổng thể, nên thường phạm các sai lầm. Các sai lầm đó là:

- Giả thuyết Ho đúng (tức là a = ao), nhưng kết quả kiểm định lại kết luận giả thuyết sai (Tức là a ≠ ao), nên ta bác bỏ Ho. Trường hợp này người ta qui ước gọi là sai lầm loại 1. Vậy, sai lầm loại 1 là bác bỏ giả thuyết Ho khi giả thuyết này đúng.

- Giả thuyết Ho sai (tức là a ao),nhưng kết quả kiểm định lại kết luận giả thuyết đúng (tức là a = ao), nên ta chấp nhận Ho. Trường hợp này người ta qui ước gọi là sai lầm loại 2. Vậy, sai lầm loại 2 là chấp nhận giả thuyết Ho khi giả thuyết này sai.

Tóm lại: Khi ta bác bỏ một giả thuyết là ta có thể mắc phải sai lầm loại I, còn khi ta chấp nhận một giả thuyết là ta có thể phạm phải sai lầm loại II.

Thực chất sai lầm loại I và sai lầm loại II chỉ mang tính chất tương đối. Nó được xác định khi ta đặt giả thuyết Ho. Thông thường sai lầm nào gây ra tổn thất lớn hơn người ta sẽ đặt giả thuyết Ho sao cho sai lầm đó là loại 1 và định trước khả năng mắc phải sai lầm loại 1 không vượt qua một số α nào đó (α = 5%), tức là thực hiện kiểm định giả thuyết Ho ở mức ý nghĩa αcho trước. Có thể xảy ra các trường hợp sau:

- Nếu a càng bé thì khả năng phạm sai lầm loại I càng ít, khi đó xác suất mắc sai lầm loại II sẽ tăng lên. Thí dụ, nếu lấy α = 0 thì sẽ không bác bỏ bất kỳ giả thuyết nào, có nghĩa không mắc sai lầm loại I, khi đó xác suất mắc sai lầm loại II sẽ đạt cực đại (1-α = 1).

- Với sai lầm loại I: Nếu quyết định xác suất bác bỏ giả thuyết Ho khi giả thuyết này đúng là a thì xác xuất để chấp nhận nó là (1- α). Người ta gọi a là mức ý nghĩa của kiểm định.

- Với sai lầm loại II: Nếu quyết định xác suất chấp nhận giả thuyết Ho khi giả

thuyết này sai là b thì xác xuất để bác bỏ nó là (1- β). Người ta gọi b là mức ý nghĩa của kiểm định.

Có thể tóm tắt những quyết định xác suất dựa trên giả thuyết Ho như sau:

Nguồn: PGS. TS. Ngô Thị Thuận (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn