Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quyền hạn:

Quyền hạn đề cập đến mức độ cá nhân hay đơn vị kiểm soát và tác động đối với các nguồn lực của tổ chức. Một cá nhân có quyền lực mạnh mẽ trong tổ chức là người có khả năng đưa ra những quyết định quan trọng đối với các nguồn lực nào đó nhằm hướng đến những mục tiêu nhất định. Quyền hạn có thể có từ nhiều nguồn khác nhau: địa vị của người ra quyết định, khả năng chuyên môn và tri thức của những cá nhân này cùng những quyền lực mà họ được bổ nhiệm chính thức.

Quyền hạn có 2 loại: quyền phải tự đảm nhận và quyền ủy nhiệm.

-Quyền phải tự đảm nhận là quyền hạn mà người quản trị phải tự nắm lấy không thể giao phó cho cấp dưới. Nếu nhìn từ phía công việc nó là quyền hạn liên quan đến công việc mà người quản lý phải tự mình thực hiện.

-Quyền ủy nhiệm (ủy quyền) là quyền hạn giao cho cấp dưới, quyền có liên quan đến công việc giao cho cấp dưới. Khi giao quyền, điều quan trọng là phải phân biệt chính xác hai loại quyền trên, tức là phân biệt công việc của bản thân người quản trị cấp trên làm hay công việc giao cho cấp dưới làm. Trong trường hợp giao cho cấp dưới phải chỉ rõ nội dung và mục tiêu công việc, phải giao quyền hạn cần thiết để thực hiện công việc ấy.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn