Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các trách nhiệm chủ yếu của cán bộ quản lý nhân lực:

Nhân viên quản lý nhân lực là những người được đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ, sẽ trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhân lực ở trong doanh nghiệp. Do đó họ chính là các chuyên gia, tham mưu đắc lực cho lãnh đạo các cấp về các vẫn đề sử dụng, phát triển và bảo vệ nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Trách nhiệm chủ yếu của cán bộ quản trị nhân lực là:

+ Trong một kế hoạch kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp, thiết kế các mục tiêu vê nhân lực và chỉ rõ sự đóng góp của công tác quản lý nhân lực đối với các mục tiêu của doanh nghiệp.

+ Nhận ra các vấn đê về quản lý có thể xuất hiện khi nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực.

+ Thiết kế ra các thủ tục cần thiết cho công tác tuyển dụng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

+ Thiết kế và thực hiện các chính sách lao động để nâng cao nàng suất lao động, thoả mãn yêu cầu công việc, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp cũng như lợi ích chính đáng cho người lao động.

+ Giúp cho các cán bộ quản lý các cấp nhận thức được trách nhiệm của họ trong việc quản lý nhân lực trong chính bộ phận của mình.

+ Cung cấp các công cụ và cắc phương tiện cần thiết tạo một môi trường lao động thuận lợi phù hợp với sự phát triển của lực lượng lao động.

+ Đảm bảo đánh giá đúng và chính xác đắn kết quả thực hiện công việc, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo và phát triển, bảo đảm công bằng trong phân phối lợi ích cho người lao động, cũng như giải quyết tốt mọi vấn đề tranh chấp của người lao động.

+ Giúp cho người lao động hiểu rõ các chính sách quản lý và và nâng cao hiểu biết của người lao động đối với công tác quản lý. Quan tâm đến mọi qui định của chính phủ trong khi vẫn phải bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động...

Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn