Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán:

Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán ước tính lợi nhuận hoạt động mong đợi từ các hoạt động đã dự toán.

Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán cho phép nhà quản trị có cái nhìn vắn tắt kết quả hoạt động sau khi thực hiện các hoạt động đã dự toán.

Khi báo cáo kết quả kinh doanh dự toán được duyệt, nó trở thành tiêu chuẩn để đánh giá thành quả hoạt động trong kỳ.

Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán bao gồm các chỉ tiêu:

Doanh thu ............................................................................XXX

Trừ: Giá vốn hàng bán .......................................................XXX

Lợi nhuận gộp ....................................................................XXX

Trừ: Chi phí bán hàng và quản lý.......................................XXX

Lợi nhuận trước chi phí lãi vay ..........................................XXX

Trừ: Chi phí lãi vay .............................................................XXX

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh .......................XXX

Doanh thu từ Dự toán tiêu thụ; Giá vốn hàng bán từ Dự toán giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng và quản lý từ Dự toán chi phí bán hàng và quản lý. Chi phí lãi vay từ Dự toán tiền mặt.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn