Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán tiền mặt:

Dự toán tiền mặt cho thấy ảnh hưởng của các hoạt động đã được dự toán lên tiền mặt.

 

Bằng việc lập dự toán tiền mặt, nhà quản trị có thể:

- Tiến hành các nước đê đảm bảo đủ tiền đê tiến hành các hoạt động đã dự toán;

- Đủ thời gian cho phép để chuẩn bị nguồn tài trợ bổ sung cần thiết trong kỳ dự toán (và như thế sẽ tránh được chi phí cao đối với những khoản vay khẩn cấp);

- Dự kiến các khoản đầu tư từ số tiền vượt mức tồn quỹ để thu được lợi nhuận cao nhất.

Dự toán tiền mặt bao gồm tất cả các chỉ tiêu ảnh hưởng đến các dòng tiền từ dữ liệu ở hầu hết các dự toán bộ phận của dự toán tổng thể.

Dự toán tiền mặt nói chung gồm bốn phần chính:

- Tiền có thể sử dụng.

- Các khoản chi.

- Thừa (Thiếu) tiền.

- Tài trợ.

Dự toán tiền mặt bao gồm các chỉ tiêu sau:

Số dư tiền mặt đầu kỳ............................................................XXX

Cộng: Tiền thu trong ............................................................. XXX

Tổng số tiền có thể sử dụng .................................................XXX

Trừ: Tiền chi trong kỳ ........................................................... XXX

Thừa (Thiếu) tiền .................................................................. XXX

Tài trợ .................................................................................... XXX

Số dư tiền mặt cuối kỳ........................................................... XXX

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn