Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán giá vốn hàng bán:

Dự toán giá vốn hàng bán cung cấp cho chúng ta thông tin về giá vốn hàng bán dự toán - một chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh dự toán sau này.

Giá vốn hàng bán được xác định theo công thức:

Dự toán giá vốn hàng bán bao gồm các chỉ tiêu sau:

Chi phí vật liệu trực tiếp .........................................................XXX

Chi phí nhân công trực tiếp ...................................................XXX

Chi phí sản xuất chung ...........................................................XXX

Tổng giá thành sản phẩm ......................................................XXX

Cộng: Giá vốn thành phẩm tồn kho đầu kỳ ..........................XXX

Giá vốn.thành phẩm sẵn sàng để bán..................................XXX

Trừ : Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ ...........................XXX

Giá vốn hàng bán....................................................................XXX

Chi phí vật liệu trực tiếp từ Dự toán sử dụng vật liệu; Chi phí nhân công trực tiếp từ Dự toán lao động trực tiếp; Chi phí sán xuất chung từ Dự toán chi phí sản xuất chung; Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ từ Dự toán giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn