Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán sử dụng vật liệu:

Dự toán sử dụng vật liệu cung cấp cho chúng ta thông tin vê chi phí vật liệu trực tiếp trong kỳ dự toán.

Chi phí vật liệu trực tiếp trong kỳ dự toán được xác định theo công thức sau:

Chi phí vật liệu = Số lượng vật liệu x Đơn giá vật liệu trực tiếp dự toán cần cho sản xuất dự toán

Dự toán sử dụng vật liệu bao gồm các chỉ tiêu sau:

Số lượng vật liệu cần dùng ....................................................XXX

Nhân: Đơn giá mua ................................................................XXX

Chi phí vật liệu trực tiếp .........................................................XXX

Ở dự toán sử dụng vật liệu, thông tin để lập cả hai chi tiêu Số lượng vật liệu cần dùng và Đơn giá mua đều từ dự toán mua vật liệu.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn