Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán mua vật liệu trực tiếp:

Dự toán mua vật liệu cung cấp cho chúng ta thông tin về số lượng vật liệu cần mua và giá trị vật liệu cần mua. Số lượng vật liệu cần mua được xác định từ công thức sau:

Giá trị vật liệu cần mua được xác định bằng cách nhân số lượng vật liệu cần mua với đơn giá mua.

Dự toán mua vật liệu có các chỉ tiêu như sau:

Số lượng sản phẩm cần sản xuất ............................................XXX

Nhân: Định mức vật liệu cho một sản phẩm.............................XXX

Số lượng vật liệu cần dùng ...................................................XXX

Cộng: Tồn kho vật liệu cuối kỳ...............................................XXX

Tổng nhu cầu vật liệu..............................................................XXX

Tin Tồn kho vật liệu đầu kỳ ....................................................XXX

Số lượng vật liệu cần mua....................................................XXX

Nhân : Đơn giá mua ..............................................................XXX

Giá trị vật liệu cần mua ...........................................................XXX

Sau khi lập xong dự toán mua vật liệu, chúng ta tiếp tục lập dự toán sử dụng vật liệu.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn