Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán tổng thể:

Dự toán tống thể là một hệ thống các dự toán hoạt động, dự toán vốn và dự toán tài chính trình bày chi tiết các kế hoạch tài chính của một tổ chức trong một kỳ cụ thể.

Dự toán hoạt động là những dự toán liên quan đến các hoạt động chức năng diễn ra hàng ngày trong một tổ chức. Trong doanh nghiệp sản xuất, các dự toán hoạt động gồm có:

- Dự toán tiêu thụ.

- Dự toán sản xuất.

- Dự toán mua và sử dụng vật liệu trực tiếp.

- Dự toán lao động trực tiếp.

- Dự toán chi phí sản xuất chung.

- Dự toán giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

- Dự toán giá vốn hàng bán.

- Dự toán chi phí bán hàng và quản lý.

Dự toán vốn là dự toán liên quan đến các hoạt động đầu tư.

Dự toán tài chính là những dự toán về tình hình và kết quả tài chính trong kỳ dự toán, bao gồm:

- Dự toán tiền mặt.

- Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán.

- Bảng cân đối kế toán dự toán.

Sơ đồ sau minh họa cho chúng ta quá trình lập dự toán tổng thể.

 

Tống sản phẩm sản xuất phụ thuộc vào số lượng sản phẩm tiêu thụ số lượng thành phẩm tồn kho cuối kỳ, và số lượng thành phẩm tôn kho đầu kỳ.

Xác định số lượng sản phẩm sản xuất dự toán:

Dự toán sản xuất có các chỉ tiêu như sau:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ.....................................................XXX

Cộng: Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ ...........................XXX

Tổng nhu cầu.............................................................................XXX

Trừ: Số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ ..............................XXX

Số lượng sản phẩm cần sản xuất ..........................................XXX

Sau khi biết được bao nhiêu sản phẩm cần sản xuất từ dự án sản xuất, chúng ta hãy chuyển sang lập dự toán mua và sử dụng vật liệu để biết có bao nhiêu vật liệu cần dùng và cần mua trong kỳ dự toán.

 

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn