Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Đòn bẩy hoạt động:

Đòn bẩy hoạt động là thước đo độ nhạy cảm của lợi nhuận khi doanh thu thay đổi.

Độ lớn đòn bẩy hoạt động tại một mức doanh thu đã cho được tính như sau:

                                                             Tỷ lệ biến động của lợi nhuận
Độ lớn đòn bẩy hoạt động = ————————————
                                                               Tỷ lệ biến động của doanh thu


                                                        Số dư đảm phí
Độ lớn đòn bẩy hoạt động = ——————
                                                       Lợi nhuận


Độ lớn Số dư đảm phí 1 đòn bẩy hoạt động = Lợi nhuận

Từ độ lớn đòn bẩy hoạt động, chúng ta có thể tính tỷ lệ biến động của lợi nhuận dựa vào tỷ lệ biến động của doanh thu:

Tỷ lệ biến động của doanh thu .............................................. XXX

Nhân: Độ lớn đòn bẩy hoạt động ...........................................XXX

Tỷ lệ biến động của lợi nhuận................................................  XXX

Các nhà quản trị có thể sử dụng độ lớn đòn bẩy hoạt động để ước tính nhanh ảnh hưởng của biến động doanh thu (%) đến biến động của lợi nhuận (%), mà không cần lập báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết.

Độ lớn đòn bẩy hoạt động không phải là một hằng số. Độ lớn đòn bẩy hoạt động càng giảm khi mức hoạt động của công ty càng xa mức hoạt động hòa vốn.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn