Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân tích điểm hòa vốn:

Điểm hòa vốn là mức hoạt động mà doanh thu bằng chi phí hay lợi nhuận bằng 0.

Phân tích điểm hòa vốn là trường hợp đặc biệt của phân tích CVP: lợi nhuận bằng 0.

Chúng ta lần lượt tìm hiểu điểm hòa vốn được xác định bằng các công thức và đồ thị ra sao.

1. Xác định điểm hòa vốn:

Có ba cách tiếp cận để xác định điểm hòa vốn:

- Phương pháp phương trình.

- Phương pháp số dư đảm phí.

- Phương pháp đồ thị.

a. Phương pháp phương trình:

Phương pháp phương trình dựa vào biểu thức thể hiện mối quan hệ CVP:

Lợi nhuận - (Doanh thu - Biến phí) - Định phí

hoặc:

Doanh thu - Biến phí + Định phí + Lợi nhuận (1)

Tại điểm hòa vốn, lợi nhuận bằng 0, nên biểu thức (1) được viết lại như sau:

Doanh thu - Biến phí + Định phí (2)

Biểu thức (2) được gọi là biểu thức hòa vốn.

Từ biểu thức hòa vốn, chúng ta có thể tính số lượng sản phẩm tiêu thụ hòa vốn và doanh thu hòa vốn.

                                                      Định phí
SL sản phẩm tiêu thụ hòa vốn =  ———————————————
                                                             Đơn giá bán – Biến phí đơn vị


Doanh thu hòa vốn = Đơn giá bán x SL sản phẩm tiêu thụ hòa vốn

hoặc:

                                          Định phí
Doanh thu hòa vốn = ——————————
                                          Biến phí đơn vị
                                      1 - ————————
                                        Đơn giá bán

b. Phương pháp số dư đảm phí:

Theo phương pháp số dư đảm phí, số lượng sản phẩm tiêu thụ hòa vốn và doanh thu hòa vốn được xác định bằng cách vận dụng các thuật ngừ liên quan đến số dư đảm phí.

Chúng ta đã biết :

Số dư đảm phí - Định phí = Lợi nhuận (3)

Tại điểm hòa vốn, lợi nhuận bằng 0, biểu thức (3) trở thành:

Số dư đảm phí - Định phí = 0

hay Số dư đảm phí = Định phí (4)

Biểu thức (4) có thể viết lại như sau:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ hòa vốn x Số dư đảm phí đơn vị = Định phí (5)


Từ biểu thức (5), ta có công thức tính số lượng sản phẩm tiêu thụ hòa vốn như sau:

                                                                       Định phí
Số lượng sản phẩm tiêu thụ hòa vốn = ————————————
                                                                                Đơn giá bán - Biến phí đơn vị

Biểu thức (4) có thể viết lại như sau:

Doanh thu hòa vốn x Tỷ lệ số dư đảm phí = Định phí (6)

Từ biểu thức (6), ta có công thức tinh Doanh thu hòa vốn như sau:

                                      Định phí
Doanh thu hòa vốn = —————————
                                          Tỷ lệ số dư đảm phí

Chúng ta dễ dàng nhận thấy, về mặt toán học, kết quả tính toán số lượng sản phẩm tiêu thụ hòa vốn và doanh thu hòa vốn không thay đổi, dù chúng ta áp dụng phương pháp phương trình hay phương pháp số dư đảm phí.


c. Phương pháp đồ thị:

Xác định bằng các công thức như trên, điểm hòa vốn còn có thể xác định bằng đồ thị. Đồ thị 1: Đồ thị hòa vốn

Chúng ta đã biết tại điểm hòa vốn, doanh thu bằng chi phí, lợi nhuận bằng không. Chính vì vậy, đường biểu diễn của doanh thu và chi phí - theo số lượng sản phẩm - gặp nhau tại điểm nào trên đồ thị, đó chính là điểm hòa vốn.

Từ dữ liệu của Công ty A ở ví dụ 1. chúng ta có đồ thị hòa vốn 1.

2. Phân tích lợi nhuận mong muốn:

Phân tích lợi nhuận mong muốn được sử dụng khi nhà quản trị bán bao nhiêu sản phẩm để đạt lợi nhuận mong muốn.

Chúng ta có thể thể sử dụng phương pháp phương trình và phương pháp số dư đảm phí để xác định số lượng sản phẩm cần bán để đạt lợi nhuận mong muốn.

a. Phương pháp phương trình:

Từ biểu thức (1), số lượng sản phẩm cần bán để đạt lợi nhuận mong muốn được tính theo công thức (7):

                                             Định phí + Lợi nhuận mong muốn
SL sản phẩm cần bán = ———————————————          (7)
                                               Đơn giá bán – Biến phí đơn vị

b. Phương pháp số dư đảm phí:

Biểu thức (7) được viết lại như sau:

                                   Định phí + Lợi nhuận mong muốn
SL sản phẩm cần bán = ———————————————       (8)
                                     Số dư đảm phí đơn vị

Cả hai phương pháp có cùng kết quả.

3. Số dư an toàn:

Số dư an toàn là phần vượt qua doanh thu hòa vốn của doanh thu dự toán (hoặc thực tế).Số dư an toàn là số tiền doanh thu có thể giảm trước khi phát sinh lỗ. Công thức tính như sau:

Tổng doanh thu dự toán (hoặc thực tế) .................................XXX

Trừ: Doanh thu hòa vốn ......................................................... XXX

Số dư an toàn ......................................................................... XXX

Số dư an toàn còn được trình bày dưới hình thức số tỷ lệ % và số lượng sán phẩm tiêu thụ.

                                        Số dư an toàn
Tỷ lệ số dư an toàn = ———————
                                          Tổng doanh thu

                                Số dư an toàn
Số dư an toàn = ———————
   (Số lượng)        Đơn giá bán

Số dư an toàn giúp các nhà quản trị đánh giá mức hoạt động hiện tại cách điểm hòa vốn ra sao.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn