Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Số dư đảm phí:

Số dư đảm phí là phần còn lại của doanh thu sau khi trừ đi biến phí:

Doanh thu ...............................................................................  XXX

Trừ: Biến phí .........................................................................   XXX

Số dư đảm phí ........................................................................ XXX

Số dư đảm phí đơn vị là chênh lệch giữa giá bán và biến phí đơn vị:

Đơn giá bán ...........................................................................   XXX

Trừ: Biến phí đơn vị...............................................................   XXX

Số dư đảm phí đơn vị ............................................................. XXX

Số dư đám phí bằng số dư đảm phí đơn vị nhân với số lượng sản phẩm tiêu thụ:

Số dư đảm phí đơn vị .............................................................  XXX

Nhân: Số lượng sản phẩm tiêu thụ ......................................... XXX

Số dư đảm phí ........................................................................   XXX

Thuật ngữ "Tổng số dư đảm phí "cũng được sử dụng để diễn tả số dư đảm phí.

Lợi nhuận thuần bằng số dư đảm phí trừ định phí

Doanh thu ............................................................................... XXX

Trừ: Biến phí .......................................................................... XXX

Số dư đảm phí ........................................................................XXX

Trừ: Định phí..........................................................................  XXX

Lợi nhuận thuần...................................................................... XXX

Khi số dư đảm phí bằng định phí, lợi nhuận sẽ bằng 0 => hòa vốn.

Mối quan hệ giữa số dư đảm phí và lợi nhuận cung cấp cho các nhà quản trị một công cụ hoạch định mạnh. Các nhà quản trị có thể có thể dự đoán lợi nhuận ở những mức hoạt động khác nhau mà không cần phải lập báo cáo kết quả kinh doanh. Số dư đảm phí phải vượt qua định phí, nếu không sẽ bị lỗ. Khi chưa hòa vốn: mỗi sản phẩm tiêu thụ sẽ giảm lỗ.tương ứng với số dư đảm phí đơn vị.

Khi đã hòa vốn cứ bán thêm một sản phẩm lợi nhuận sẽ tăng tương ứng với số dư đảm phí đơn vị. 

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn