Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí:

Cách tiếp cận số dư đảm phí để lập báo cáo kết quả kinh doanh nhấn mạnh đến sự ứng xử của chi phí.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thúc truyền thống chi phí được phân loại theo hoạt động chức năng:

Doanh thu ..............................................................................    XXX

Trừ: Giá vốn hàng bán ..........................................................   XXX

Lợi nhuận gộp .......................................................................    XXX

Trừ: Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp ...... XXX

Lợi nhuận thuần ....................................................................    XXX

Theo cách tiếp cận số dư đảm phí chi phí được phân loại theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động (sự ứng xử) khi lập báo cáo kết quả kinh doanh.

Doanh thu .............................................................................. XXX

Trừ: Biến phì ........................................................................  XXX

Số dư đảm phí .......................................................................XXX

Trừ: Định Phí .......................................................................   XXX

Lợi nhuận thuần ..................................................................   XXX

Lưu ý rằng số dư đảm phí được xác định bằng cách trừ biến phí khỏi doanh thu.

Cách tiếp cận số dư đảm phí rất có ích cho các nhà quản trị dễ báo cáo nội bộ vì nó nhấn mạnh đến sự ứng xử của chi phí. Như các bạn sẽ thấy ở các bài học sau, cách tiếp cận này rất vì quan trọng trong việc hoạch định, kiểm soát các hoạt động, và đánh giá thành quả. Tuy nhiên. đối với các báo cáo cung cấp cho bên ngoài. Hình thức truyền thống nhấn mạnh đến chi phí theo chức năng phải được sử dụng.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn