Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Đề xuất dự án nghiên cứu:

Đề xuất dự án nghiên cứu là công việc của người nghiên cứu, phần phê duyệt là công việc của người sử dụng kết quả nghiên cứu hay người đặt yêu cầu nghiên cứu.

Mỗi dự án nghiên cứu được xem xét trên 2 khía cạnh chủ yếu:

-Chi phí thích hợp là bao nhiêu?

-Lợi ích hay lợi nhuận thu về có lớn hơn chi phí hay không?

Mỗi dự án có khả năng đem lại giá trị hay lợi ích khi kế hoạch nghiên cứu được xây dựng có hệ thống; những lợi ích này được bàn bạc cụ thể giữa người nghiên cứu và người yêu cầu nghiên cứu.

Tuy nhiên, việc ước lượng giá trị mang lại chỉ đúng với các dự án nghiên cứu với chi phí thấp; đối với các dự án lớn cần phải ước lượng 1 cách cẩn thận; có cơ sở khoa học và phải được sự chấp thuận của người yêu cầu nghiên cứu.

Để có thể đánh giá các dự án nghiên cứu Marketing; các nhà nghiên cứu có thể sử dụng các phương pháp sau:

-Đánh giá theo trực giác: phương pháp này có thể đúng, nhưng không được rõ ràng và không viết thành văn bản.

-Đánh giá theo sự tính toán trước: đây là cách đánh giá rõ ràng, có cơ sở khoa học.

-Đánh giá theo lý thuyết xây dựng quyết định của người yêu cầu nghiên cứu: theo cách này người sử dụng kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra các phương án đánh giá khác nhau theo phương án quyết định; các kết quả được tính toán bằng số lượng cụ thể, nhưng chưa chắc chắn. Đánh giá cuối cùng dựa vào sự tổng hợp các phương án tốt nhất.

Việc đề xuất dự án nghiên cứu dựa trên các ước lượng hiệu quả, có bàn bạc giữa người nghiên cứu và người yêu cầu nghiên cứu sẽ làm cho dự án có tính thuyết phục, để được sự chấp nhận của các thành viên khác trong hội đồng quản trị của công ty những người có trách nhiệm xét duyệt dự án.

Công việc đề xuất dự án có thể do các nhà nghiên cứu trong nội bộ công ty và có thể do tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ nghiên cứu Marketing từ bên ngoài.

Đối với các nhà nghiên cứu thuộc công ty, dự án nghiên cứu đề xuất gồm các phần sau:

-Trình bày rõ vấn đề và lý do cần có cuộc nghiên cứu

-Các mục tiêu, các câu hỏi phỏng vấn và biểu mẫu thu thập thông tin

-Phương pháp thu thập thông tin

-Các điều kiện hỗ trợ việc nghiên cứu (ngân sách, thời gian, các sự hỗ trợ khác…)

Đối với các tổ chức nghiên cứu bên ngoài công ty, việc đề xuất cần bao quát nhiều vấn đề hơn; trong đó phải giới thiệu thành phần chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện đề án nghiên cứu, từ khâu thiết kế dự án đến việc kiểm tra việc thực hiện, trình bày báo cáo và khả năng tài chính, tiến hành công việc.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn