Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Gía trị tương lai của dòng tiền:

Giá trị tương lai của dòng tiền được xác định bằng cách ghép lãi từng khoản tiền về thời điểm cuối cùng của dòng tiền và sau đó, cộng tất cả các giá trị tương lai này lại. Công thức chung để tìm giá trị tương lai của một dòng tiền là:

-Gía trị tương lai của dòng tiền cuối kỳ (thông thường)

Khi dòng tiền phát sinh cuối mỗi thời kỳ là: CF1,CF2,…, CFn. Gía trị tương lai cuối thời hạn FVn sẽ được xác định như sau:

-Gía trị tương lai của dòng tiền đều

+Dòng tiền đều thông thường

Chúng ta giả thiết có 1 dòng các khoản tiền đều nhau PMT phát sinh vào cuối mỗi năm trong n năm với phí tổn k, chúng ta có bao nhiêu tiền trong tài khoản vào cuối năm thứ n?

Ví dụ: có 1 dòng tiền phát sinh vào cuối năm thứ nhất 10 triệu, cuối năm thứ hai 10 triệu, cuối năm thứ ba là 10 triệu. Như vậy cuối năm thứ ba thì tài khoản có bao nhiêu tiền với lãi suất 8%/năm?

Giá trị tương lai của 1 dòng tiền đều trong vòng 3 năm với lãi suất 8%/năm

FVA = 32,46 triệu đồng.

Tổng quát: FVAn là giá trị tương lai của 1 dòng tiền đều, PMT là khoản tiền nhận (trả) mỗi năm, n là độ dài của dòng tiền thì công thức tính FVAn là:

FVAn = PMT (1 + k) n -1 + PMT (1 + k)n - 2 + …+ PMT (1 +k)1 +PMT (1  
+ k)ᴼ

+Dòng tiền đều đầu kỳ

Ngược lại với dòng tiền đều thông thường, các khoản tiền nhận (trả) xảy ra vào cuối mỗi thời kỳ, dòng tiền đều đầu kỳ là 1 chuỗi các khoản tiền đều nhau xảy ra vào đầu mỗi thời kỳ

Cần lưu ý rằng giá trị tương lai của dòng tiền đều đầu kỳ trong 3 năm đơn giản bằng giá trị tương lai của 1 dòng tiền đều thông thường 3 năm được đưa về tương lai thêm 1 lần nữa. Vì thế, giá trị tương lai của 1 dòng tiền đều đầu thời kỳ với chi phí cơ hội vốn k trong n năm được xác định là:

            (1 + k)n - 1

FVADn = PMT × (-------------------) × (1 + k)

                 k

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn