Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân bổ nguồn lực:

1. Tầm quan trọng của phân bổ nguồn lực

Phân bổ nguồn nhân lực là quá trình cân đối lại các nguồn lực trong suốt quá trình doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Nó là một trong các nội dung quan trọng và là điều kiện cần thiết để đảm bảo tính cân đối. Phân tích nguồn lực là nội dung quan trọng trong quản trị chiến lược. Phân bổ nguồn lực hợp lý là cơ sở để thực hiện các mục tiêu chiến lược một cách có hiệu quả.

Sơ đồ: Phân bổ nguồn lực

Tại các doanh nghiệp không thực hiện quản trị chiến lược, việc phân bổ nguồn lực được thực hiện theo các kế hoạch truyền thống nên chỉ được tính toán theo các điều kiện môi trường ổn định không lường trước các biến động của môi trường, không nhìn trước để chủ động tấn công cướp thời cơ, hạn chế hoặc loại bỏ đe dọa của môi trường.

Phân bổ nguồn lực tốt sẽ góp phần thực hiện tốt chiến lược đã xác định.

2. Các căn cứ để phân phối các nguồn lực

-Các mục tiêu chiến lược

Các mục tiêu chiến lược được coi là căn cứ quan trọng nhất làm cơ sở cho sự phân phối nguồn lực vì giá trị thực tế của bất kỳ chương trình phân bố nguồn lực nà cũng nằm ở kết quả đạt được các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp.

-Các chương trình sản xuất hoặc các kế hoạch ngắn hạn.

Các chương trình sản xuất hoặc các kế hoạch ngắn hạn hơn phản ánh tốc độ và quy mô thực hiện các mục tiêu chiến lược và sách lược.

3. Các vấn đề cần quan tâm khi phân phối nguồn lực.

-Các mục tiêu chiến lược không rõ ràng và không được phân bổ hợp lý trong ngắn hạn.

-Tư tưởng muốn bảo vệ quá đáng các nguồn lực do e sợ không dám chấp nhận rủi ro, mạo hiểm.

-Qúa nhấn mạnh đến các mục tiêu tài chính ngắn hạn.

-Quan điểm thái độ của lãnh đạo doanh nghiệp không phù hợp với quan điểm của các nhà chuyên môn trong phân phối nguồn lực.

4. Các công việc cần thực hiện khi phân phối nguồn lực

-Đánh giá nguồn lực

Việc này được tiến hành ngay từ khi phân tích và đánh giá thực trạng doanh nghiệp.

Đánh giá nguồn lực phải xem xét doanh nghiệp có đủ các nguồn lực cần thiết để thực hiện hiệu quả các chiến lược đề ra không? Để thực hiện được việc này trong từng thời kỳ cụ thể phải phân tích đánh giá cả về mặt số lượng và chất lượng từng nguồn lực. Trong đó phải chú trọng tới nguồn nhân lực đặc biệt là các cam kết của nhân viên và người lao động đối với việc thực hiện nhiệm vụ.

-Đảm bảo nguồn lực

Muốn phân bổ nguồn lực hợp lý, trước hết phải có đủ nguồn lực cần thiết. Nhiệm vụ của các nhà quản trị là phải đảm bảo sao cho đủ các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Sai lầm thường mắc phải đó là việc cung cấp nguồn lực không tương ứng với các chiến lược cụ thể nhất định.

+Phân bổ nguồn vốn

Thứ nhất, soát xét lại các định hướng tổng quát của việc phân bổ nguồn vốn.

Thứ hai, phân tích cầu về vốn

+Cân đối ngân sách

+Phân bổ các nguồn lực khác

-Điều chỉnh nguồn lực.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn