Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Trách nhiệm của Nhà nước về xuất khẩu lao động:

a) Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển thị trường, xây dựng chiến lược, kế hoạch qui hoạch về XKLĐ và chỉ đạo thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, chính sách, cơ chế xuất khẩu lao động trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện

3. Đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế về việc đưa lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài theo uỷ quyền.

4. Qui định hồ sơ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Danh mục các nghề và công việc cấm, các khu vực cấm lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

5. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn lao động xuất khẩu, qui định chương trình đào tạo, giáo dục, định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, bồi dưỡng cán bộ doanh nghiệp XKLĐ, cán bộ quản lý lao động ở nước ngoài.

6. Cấp giấy phép; đình chỉ có thời hạn hoạt động XKLĐ; đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động XKLĐ.

7. Tiếp nhận đăng ký hợp đồng và quản lý hợp đồng của các doanh nghiệp, tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng theo qui định.

8. Thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan đến việc thực hiện đưa người lao động Việt Nam   đi làm việc ở nước ngoài.

9. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức như: Mặt trận TQVN, Tổng Liên đoàn LĐVN, Hội Liên hiệp PNVN, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Cựu chiến binh VN, Hội nông dân VN, Liên minh HTX VN và doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp VN và UBND cấp tỉnh có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc quản lý người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ tổ chức ban quản lý lao động thuộc cơ quan đại diện Việt Nam ở những nước và khu vực có nhiều lao động Việt Nam phù hợp với pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

10. Hàng năm báo cáo Thủ Tướng Chính phủ về tình hình lao động Việt Nam làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

 b) Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

1. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý Nhà nước đối với lao động Việt Nam ở nước ngoài, cung cấp kịp thời cho Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành chức năng thông tin về thị trường lao động nước ngoài và tình hình người lao động Việt Nam ở nước sở tại.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội  qui định chi tiết về việc thu và sử dụng, quản lý quỹ hổ trợ xuất khẩu lao động, phí môi giới trong XKLĐ (phí tư vấn khai thác hợp đồng), mức và thể thức quản lý tiền đặt cọc của ngưôøi lao động.

3. Bộ Công an cấp hộ chiếu cho người lao động theo qui định của pháp luật và trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trong việc phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động XKLĐ.

4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính qui định thống nhất mức phí kiểm tra sức khoẻ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chỉ đạo các cơ sở y tế  tổ chức kiểm tra sức khoẻ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra sức khoẻ cho người lao động.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch XKLĐ hàng năm và 5 năm.

6. Bộ Thương mại và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách tạo điều kiện để người lao động và doanh nghiệp XKLĐ   thực hiện các quyền qui định tại khoản 10 điều 18 nghị định này. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động theo qui định.

7. Bộ Văn hoá – Thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng và chỉ đạo các cơ quan thông tin ñại chúng trong việc thông tin, tuyên truyền phục vụ chiến lược XKLĐ của Đảng và Nhà nước, xử lý kịp thời và nghiêm minh những trường hợp đưa tin thiếu khách quan, thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến hoạt động XKLĐ.

8. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao thực hiện nội dung qui định về xuất khẩu lao động.

c) Mặt trận TQVN, Tổng Liên đoàn LĐVN, Hội Liên hiệp PNVN, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Cựu chiến binh VN, Hội nông dân VN, Liên minh HTX VN và doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp VN và UBND cấp tỉnh có doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc nước ngoài có trách nhiệm:

1. Thực hiện quản lý hoạt động  XKLĐ đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo qui định và bảo đảm và tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động XKLĐ.

4. Hàng năm đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

d) Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh

1. Thực hiện quản lý Nhà nước về XKLĐ trong phạm vi địa phương

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp dưới:

a. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về XKLĐ

b. Tạo nguồn và giới thiệu người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các qui định của pháp luật để tham gia dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài.

c. Phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động XKLĐ tuyển lao động tại địa phương. Xác định trách nhiệm của gia đình người lao động để lao động thực hiện  tốt qui định và nghĩa vụ được qui định  trong  hợp đồng đã ký với doanh nghiệp và hợp đồng lao động làm việc tại nước ngoài.

3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động XKLĐ.

ThS. Diệp Thành Nguyên
QuanTri.vn Biên tập và hệ thống hóa

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn