Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Xác định dòng thu của dự án:

Trong phân tích tài chính, dòng thu được thể hiện ở các khoản doanh thu trong từng năm hoạt động của dự án. Nó có thể bao gồm cả các khoản thu khác (thu thanh lý tài sản cố định, thu hồi vốn lưu động đã bỏ ra).

Việc xác định dòng tiền sau thuế của dự án được thể hiện qua bảng sau:

 

0

1

2

Doanh thu

 

 

 

 

Thu khác

 

 

 

 

Thanh lý TSCĐ

 

 

 

 

Thu hồi VLĐ

 

 

 

 

VĐT

 

 

 

 

CP vận hành hàng năm (không có khấu hao và lãi vay)

 

 

 

 

Khấu hao

 

 

 

 

Lãi vay

 

 

 

 

Thu nhập chịu thuế

 

 

 

 

Thuế TNDN

 

 

 

 

Thu nhập sau thuế

 

 

 

 

Chi phí đầu tư bổ sung TS

 

 

 

 

Dòng tiền sau thuế

 

 

 

 

Tùy theo mục tiêu cần phân tích, dòng tiền của dự án còn có thể xem xét trên dòng tiền vốn chủ sở hữu. Đối với dòng tiền này, trong tổng mức đầu tư phải loại trừ vốn vay ngân hàng. Dòng thu hàng năm của dự án phải trừ đi số tiền lãi và nợ gốc phải trả hàng năm cho ngân hàng. Vì dự án chỉ xem xét trên vốn chủ sở hữu nên tỷ suất “r” phải là chi phí vốn chủ sở hữu.

Khi xác định dòng tiền của dự án cần chú ý: các khoản thu chi của dự án được xác định từ  những thông tin trong các báo cá tài chính song vấn đề cần phân biệt giưa doanh thu và khoản thu, giữa khoản mua và khoản chi trước khi xây dựng dòng tiền của dự án.

Doanh thu là giá trị hàng hóa bán được phản ánh trong tài khoản thu nhưng có thể chưa được thanh toán. Khoản thu là giá trị hàng hóa đã được thanh toán. Khoản mua là giá trị mua vào nhưng có thể chưa trả tiền được phản ánh trong tài khoản nợ. Khoản chi là giá trị hàng hóa mua đã trả tiền.

Như vậy, thu nhập  là chênh lệch giữa doanh thu và các khoản mua tại thời điểm xem xét còn dòng tiền là chênh lệch giữa khoản thu và khoản chi tại thời điểm xem xét. Bởi vậy giá trị dòng tiền tệ ròng tại một thời điểm nào đó có thể khác với thu nhập của dự án tại thời điểm đó (có thể xảy ra thu nhập >0 nhưng dòng tiền tệ ròng lại 0)

Trên thực tế trong phân tích tài chính dự án hiện nay, phần lớn các dự án vẫn chưa tính tới sự chênh lệch này, tức là chưa phản ánh đúng thực trạng tài chính của dự án.

Song nếu dự tính được giá trị hàng hóa bán ra trong một giai đạon, giá trị của tài khoản thu vào đầu và cuối kỳ ta có thể tính được các khoản tiền thu như sau:

Như vậy, nếu các khoản bán chịu (khoản phải thu) đầu kỳ và cuối kỳ không thay đổi thì khoản thu trong kỳ bằng doanh thu trong kỳ. Nếu các khoản mua chịu (khoản phải trả) đầu kỳ và cuối kỳ không đổi thì khoản chi trong kỳ bằng khoản mua trong kỳ điều này khó có thể xảy ra trong thực tế. Bởi vậy, giữa các khoản thu và chi của dòng tiền có thể khác với tổng doanh thu và chi phí trong báo cáo tài chính.

 

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
 
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
 
(quantri.vn biên tập và số hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn