Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phương pháp 4: kết hợp các phương pháp trên để xác định tổng mức đầu tư.:

Đối với các dự án có nhiều công trình, tùy theo điều  kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn số liệu có được có thể vận dụng kết hợp các phương pháp nêu trên để xác định tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình

Sau khi xác định được tổng  mức chi phí đầu tư cần lập bảng tổng mức đầu tư phân theo các yếu tố cấu thành và xác định cơ cấu sử dụng vốn của dự án. Bảng này giúp cho việc so sánh với các dự án tương tự để kiểm tra việc sử dụng vốn có hợp lý không

Bảng 6.1: tổng mức đầu tư theo các yếu tố cấu thành

Thành phần vốn đầu tư

Năm thực hiện 1

Năm thực hiện 2

Năm thực hiện …

Năm thực hiện n

  1. Vốn cối định

 

 

 

 

  1. Chi phí trước vận hành

 

 

 

 

  1. Chi phí xây lắp và mua sắm thiết bị

 

 

 

 

-          Chi phí xây dựng và lắp đặt

 

 

 

 

-          Chi phí mua sắm thiết bị

 

 

 

 

-          Vốn dự phòng

 

 

 

 

  1. Vốn lưu động

 

 

 

 

-          Vốn sản xuất

 

 

 

 

-          Vốn lưu thông

 

 

 

 

Tổng mức đầu tư

 

 

 

 

Để đảm bảo cho quá trình huy động vốn đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, tổng mức đầu tư còn được dự tính cho từng giai đoạn của quá trình thực hiện đầu tư. Việc xác định nhu cầu vốn đầu tư cho từng giai đoạn của quá trình thực hiện đầu tư dựa trên tiến độ thực hiện các công việc chủ yếu đã nêu trong phần phân tích kỹ thuật.

Bảng 6.2: Tiến độ thực hiện đầu tư

Tên công việc

Chi phí vốn đầu tư 1

Chi phí vốn đầu tư 2

Chi phí vốn đầu tư …

Chi phí vốn đầu tư n

-     San lấp mặt bằng

 

 

 

 

-     Xây dựng các hạng mục công trình

 

 

 

 

-     Mua sắm thiết bị

 

 

 

 

-     Lắp đặt các thiết bị công trình

 

 

 

 

-     Đào tạo công nhân

 

 

 

 

-     Sản xuất thử

 

 

 

 

Tổng mức đầu tư

 

 

 

 

Tổng mức vốn đầu tư dự tính của dự án cần được xác định rõ tiền Việt Nam, ngoại tệ, bằng hiện vật hoặc bằng tài sản khác.

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
    (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn