Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự báo cầu thị trường bằng phương pháp định mức:

Cũng như nhu cầu, các định mức về tiêu dùng có thể phản ánh chính xác tinh hình tiêu dùng của dân cư.

Định mức tiêu dùng được chia thành 3 loại chủ yếu sau: định mức tiêu dùng hàng thực phẩm, định mức tiêu dùng hàng có giá trị lâu bền và định mức tiêu dùng hàng dịch vụ. Các định mức tiêu dùng hàng thực phẩm thường được tính theo đầu  người, định  mức tiêu dùng hàng có giá trị lâu bền được tính theo mức đảm bảo cho 100 hoặc 1000 hộ gia đình về các loại hàng hóa đó. Các định mức tiêu dùng hàng dịch vụ có loại được tính theo đầu người (như khám chữa bênh…), có loại được tính theo mức đảm bảo cho 100 hoặc 1000 hộ gia đình (như điện thoại cố định, cáp truyền hình…)

Vì vậy, để dự báo được lượng cầu trong tương lai cần phải dự báo định mức tiêu dùng tương lai trên cơ sở ngoại suy các định mức tiêu dùng trong quá khứ, hiện tại và dự báo số lượng đối tượng tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ đó cho thời kỳ dự báo. Dựa vào định mức tiêu dùng và qui mô đối tượng tiêu dùng đã được xác định, chúng ta có thể dự báo được lượng cầu về hàng hóa và dịch vụ theo công thức sau:

Lương cầu = Định mức tiêu dùng * Số lượng đối tượng tiêu dùng.

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
  (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn